Home » 按標籤查看文章: xiaomi l47m1-aa

按標籤查看文章: xiaomi l47m1-aa

47 吋小米電視 L47M1-AA 包裝盒曝光!MIUI 系統、1080p 解像度、DOLBY 等等!

  小米先後推出了小米手機及小米盒子,雖然一直傳聞的小米平板尚未有推出,但似乎小米公司仍會 …

Read More »