Home » 按標籤查看文章: sony st25i

按標籤查看文章: sony st25i

縮小版 Xperia S!搭載 3.5 吋屏幕的 Sony Xperia U 實機曝光!

Sony 將會在 MWC 2012 中發佈 2012 年全新系列的 Android 手機,除了早前在 …

Read More »

Sony Xperia U (ST25i, Kumquat) 將會在 MWC 2012 中發佈!

早前我們報導過 Sony 在 2012 的路線圖,當中包括了 KUMQUAT (ST25i)、NYP …

Read More »

Sony Ericsson ST25i Kumquat 實機曝光!

早前我們報導過有關於 Sony 的 2012 年智能手機路線圖,如果一切資料無誤的話,Sony Er …

Read More »