Home » 按標籤查看文章: samsung galaxy w

按標籤查看文章: samsung galaxy w

7 吋平板手機 ─ Samsung GALAXY W 正式發佈!

除了 Samsung Z 外,今天三星還在韓國發佈了 7 吋屏幕的平板手機 ─ Samsung GA …

Read More »

Samsung GALAXY W ─ 七吋的 GALAXY MEGA 2 後繼機或將在韓國推出

早前我們介紹過 Samsung 或將會推出一部 6 吋屏幕的的 GALAXY MEGA 2,但似乎這 …

Read More »

Samsung Galaxy W i8150 動手玩!

除了 Samsung Galaxy S Plus 及 Samsung Galaxy S SLCD 外 …

Read More »