Home » 按標籤查看文章: samsung galaxy s iii garnet red

按標籤查看文章: samsung galaxy s iii garnet red

Samsung Galaxy S III 寶石紅 (16GB) 在港正式推出!

三星日前公佈在港推出 Samsung Galaxy S III 的全新寶石紅顏色選擇,相信可以吸引更 …

Read More »

石榴紅版 Samsung Galaxy S III 將會在 7月29日登陸美國!

Samsung Galaxy S III 的圓石藍及雲石白版本已經分別在香港上市,而為了吸引更多的女 …

Read More »