Home » 按標籤查看文章: samsung galaxy s blanco

按標籤查看文章: samsung galaxy s blanco

White Samsung Galaxy S Blanco – 白色版本Samsung Galaxy S即將推出

目前 Samsung Galaxy S 只有黑色的選擇,不過似乎這會改變。最近網上傳出了白色版本 S …

Read More »