Home » 按標籤查看文章: qq hd 2011

按標籤查看文章: qq hd 2011

iPad Apps: QQ HD 2011 v2.1 推出!加入支援語音短信功能!

QQ HD 好久沒有更新了,雖然今年推出了 QQ HD 2011,但是功能仍然十分之陽春。今天 QQ …

Read More »

iPad Apps: QQ HD 2011 正式登陸 App Store 囉!

今年騰訊在智能手機的市場上動作不少,早前經已先後在 Android 及 iPhone 平台推出或更新 …

Read More »