Home » 按標籤查看文章: ovi

按標籤查看文章: ovi

Nokia 宣佈放棄 Ovi 品牌,改回用 Nokia 作為服務品牌

Nokia 的改革除了來得遲外,似乎也有點不知所措。除了早前宣佈將伙拍 Microsoft 推出 W …

Read More »