Home » 按標籤查看文章: mwc 2010

按標籤查看文章: mwc 2010

走光是最好的宣傳!HTC Incredible HD 來囉!

HTC 每月一機的消息繼續,並且用上最善長的宣傳手法 – 走光!這次曝光的是 HTC I …

Read More »