Home » 按標籤查看文章: mi redmi 4

按標籤查看文章: mi redmi 4

紅米 4 正式發佈!長續航金屬機售人民幣 699 元起!

一如早前報導,今天小米官方趕在雙 11 之前正式發佈了紅米 4。紅米 4 是一部長續航金屬千元手機, …

Read More »