Home » 按標籤查看文章: mi redmi 3a

按標籤查看文章: mi redmi 3a

紅米 3A 通過內地認證!定位平價 4000mAh 手機 !

其實內地小米已經有賣人民幣 699 元的紅米手機,不過似乎小米仍然打算再把賣價壓縮,推出更加入門售價 …

Read More »