Home » 按標籤查看文章: meizu (page 12)

按標籤查看文章: meizu

採用Android 2.1系統的魅族Meizu M9介面UI曝光

我們在不久之前報導過,Meizu 預計將會在今年八月份推出 Meizu M8 的後繼機,魅族 Mei …

Read More »

跑Android2.1的魅族Meizu M9規格確認

早前已經有不少有關於內地手機及多媒體播放器生產商,即 Meizu M8 的生產商魅族 Meizu將會 …

Read More »