Home » 按標籤查看文章: huawei ideos u8150

按標籤查看文章: huawei ideos u8150

Huawei Ideos U8150 平價入門級 Android 2.2 手機周三於香港推出

Huawei Ideos U8150 將會是最平、性價比最高的入門級 Android 2.2 手機。 …

Read More »