Home » 按標籤查看文章: htc fiesta

按標籤查看文章: htc fiesta

HTC Paradise 及 Fiesta 圖片漏出

繼續 HTC 一月一機的計劃,不過這次一來便是兩支手機,HTC Paradise 及 HTC Fie …

Read More »