Home » 按標籤查看文章: Fujitsu (page 3)

按標籤查看文章: Fujitsu

分離式手機 Fujitsu F-04B

分離式手機這概念以往只會在科幻片中出現,,現今日本 Fujisu已經將這概念在日本推出了首部手機 & …

Read More »