Home » 按標籤查看文章: double down

按標籤查看文章: double down

食肉獸必試!KFC 今天推出雙層雞扒軍艦Double Down 無包漢堡!

KFC 最好食既當然係家鄉雞啦,至於漢堡包相信大家都係食返老麥。今日,KFC 香港正式推出「雙層雞扒 …

Read More »