Home » 按標籤查看文章: dfu

按標籤查看文章: dfu

iPod Nano 6G 成功進入 DFU!未來或有第三方軟件出現!

早前 iPod Nano 6G 推出前,曾經有人推測 iPod Nano 6G 會改用 iOS。結果 …

Read More »

讓 Apple TV (2g) 進入 DFU 模式方法

最近關於 Apple TV 的消息多了,只可惜在美國以外地區的蘋果迷只能看,卻不能購買、使用及越獄 …

Read More »