Home » 按標籤查看文章: dayo wong

按標籤查看文章: dayo wong

證實最後一個棟篤笑!「黃子華棟篤笑2018 – 金盆啷口」將於 3 月 26 日優先訂票方法!

子華神的粉絲一個壞消息,大家等了三年將會在紅館舉行的「黃子華棟篤笑2018」原來係子華神既最後一個棟 …

Read More »

黃子華棟篤笑 2018《不設巡迴 香港玩哂!》DBS 信用卡 2018年3月26日優先購票!

黃子華今年電影票房大賣,洗脫了票房毒藥的外號。除了電影外,其實子華的棟篤笑基本上是爭崩頭都搶唔到飛。 …

Read More »

黃子華舞台劇《前度》將於 5 月 18 日快達票公開發售

大家在 2014 年睇完黃子華《唔黐線 唔正常》棟篤笑之後,大家都好期待子華幾時會再開棟篤笑。不過, …

Read More »