Home » 按標籤查看文章: 1O1O (page 2)

按標籤查看文章: 1O1O

one2free 及 1O1O 公佈 iPhone 4S 服務計劃

在 SmarTone 及 3HK 於官方網站宣佈 iPhone 4S 的月費計劃後,CSL 旗下的 …

Read More »

1O1O 推出全港首個流動 4G LTE 裝置 – 1O1O Express 100 Modem

1O1O 推出全港首個流動 4G LTE 裝置 1O1O 客戶率先體驗創新流動寬頻 (香港‧二零一一 …

Read More »